خط سوم


عاشق شدن به وقت خواب
نفرت
به وقت بیداری
دست بردار ازاین بازی
.
دست برداشته ایم
.
قرص های برنجمو کجا گذاشته بودم؟
کسی برام پیداش می کنه؟
.
.
.


|