خط سوم

از اسارت بیزار بودم، از خانواده ی کوچکی که به تدریج در خانه ام پا می گرفت متنفر بودم، از وطن، از خودم، از زندگی، از هرچه بوی وابستگی می داد نفرت داشتم. خانواده، مردانگی، عزت، غرور ملی، افتخار، و نطفه های فساد.
تماما مخصوص - عباس معروفی