خط سوم
از زندگی
همین
خیل بیهوده ی خطوط
می روم
شب،
با قامتی خمیده
میان حرفهای جا مانده ام
ایستاده.